Нов формат и правила за публикуване в сборника с научни трудове „Годишник на Технически университет - София“

Сборникът научни трудове „Годишник на Технически университет - София“ ще продължи своята ежегодна работа изцяло в електронна форма във формат на научно списание, със свободен достъп (open access). Сборникът целогодишно ще приема ръкописи на английски език във всички професионални направления, за които нашият университет има акредитация. Целта е в рамките на един том всяко тримесечие да излиза отделна книга (издание) с пореден номер от едно до четири. Освен това, във всеки том могат да бъдат включвани допълнителни книги като специални издания (Special issues), посветени на събития, чествания и теми според специфичен научен интерес. 


От 2020 г. всички одобрени за публикуване статии имат т.нар. уникален идентификатор или на англ. език „Digital Object Identifier (DOI)“, издаден от международната компания Crossref. Всички постъпили ръкописи се рецензират от двама независими рецензента и се проверяват за сходство с научни публикации, монографии и др., включени в световноизвестните бази данни с научна информация. За целта се използва електронната система iThenticate. Всички рецензенти към Годишника могат да индексират своите рецензии в базата от данни с научна информация Publons. 


Призоваваме всички преподаватели и докторанти да участват със свои научни трудове за издигане престижа на нашия Годишник, което ще позволи и по-бързо да бъде откриван в световното научно пространство и той да бъде включен в още световноизвестни бази данни с научна информация. 


За повече информация вижте тук 


Пълната информация за дейността на Годишника и процеса на изпращане, рецензиране и публикуване на научни трудове може да се открие тук 


От Академичното ръководство на ТУ-София

 

Календар